ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ШИЛЭН ДАНС

Удирдагчийн програм

Санхүү

ОРЛОГЫН ГҮЙЛГЭЭ ХАЙЛТ
ҮР ДҮН
Огноо Төлөгч байгууллага Мөнгөн дүн Гүйлгээний утга
2017/08/31 Эрдэнэт -УС ДТС ОНӨХК 10 000 000.00 ШУТИС БАС Эрдэнэт хотын ус хангамжийн системийн усны алдагдлын шалтгааныг тодорхойлох зөвлөх үйлчилг
2017/08/31 "Уул уурхайн яам" Mета-2014 төсөл 8 158 944.00 О.Мөнхцэцэцг" Их өлзийт төсөл " 7 САР САНХҮҮЖИЛТ,ГЕОЛОГИЙН БАЙГУУЛ
2017/09/08 СБДүүрэг Нийгмийн Даатгал газар 6 657 189.00 Жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж, хөдөлмөрийн чадвар түр алдсны тэтгэмж СБДүүрэг Нийгмийн даатгал газрааа


Page 1 of 1