ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ШИЛЭН ДАНС

Удирдагчийн програм

Санхүү

Дараа жилийн төсвийн төсөл

6.1.3. Дараа жилийн төсвийн төслийг жил бүрийн 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор;